Superformance Shelby Daytona by Raymond N on Flickr.