'66 230SL by bobby__emm on Flickr.

'66 230SL by bobby__emm on Flickr.